ÖZEL HABER
Çığrılı Medya Grup Kuruluşudur -

TÜRKÇE İLK TIP KİTABINI YAZDI

Osmanlı’nın ilk Döneminde Türkçe ilk Tıp Kitabını (Geredeli İshak Bin Murad) yazmış.

TÜRKÇE İLK TIP KİTABINI YAZDI
  • 07.07.2015
  • 688 kez okundu

‘Edviye-i Müfrede’  ilk türkçe tıp kitabıOsmanlı’nın ilk Döneminde Türkçe ilk Tıp Kitabını (Geredeli İshak Bin Murad) yazmış.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 15. Ciltte yer alan kaynağa göre, Geredeli İshak Muradoğlu, ilk Osmanlı devrinin meşhur (müderris/profesör) doktorlarındandır. İshak Efendi, din bilimlerine de vakıf bir hekim olduğundan halk arasında “hoca tabib” diye nam salmıştır. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemekte olan Geredeli İshak’ın babasının adı Murad’dır.

Sultan I. Murad ve Yıldırım Bayezid Han devirlerinde (1359-1402) yetişen Hekim İshak’ın, Bursa’da Yıldırım Bayezid’in yaptırdığı ilk Osmanlı medresesi ve darü’ş-şifası (hastane) olan Yıldırım Darü’ş-Şifası’nda müderrislik yaptığı ve hastalara baktığı sanılmaktadır.

Yıldırım Bayezid’in, daha önce Gerede’ye bağlı Mengen’in Kara İshak Köyü’nde kurdurduğu vakıftan haraketle, İshak bin Murad’ın Kara İshak Köyü’nden olduğu öne sürülmüşse de; yapılan araştırma gezisinde köyde herhangi bir tarihi esere rastlanmadığı, köylülerin ise İshak bin Murad ismini duymadıkları ve köyün isminin nereden geldiğini bilmedikleri müşahede edilmiştir.

Türkçe olarak yazdığı ‘Edviye-i Müfrede’ adlı tıp kitabıyla meşhur olan İshak bin Murad, bu eserini 1390 yılı temmuz-ağustos aylarında (Şaban-792/H) Arkut Dağı’nda ve Keçi Kalesi civarında dolaşarak yazmıştır.

Edviye-i Müfrede nüshaları genellikle Hacı Paşa’nın ‘Müntehabü’ş-Şifa’sı ile birlikte istinsah edilerek (çoğaltılarak) tek kitap halinde kullanıldığından adı bazı kütüphanelerde “Müntehabü’ş-Şifa et-Tıb” şeklinde geçmiştir.

Bir kısım nüshalarda ise ‘Havassü’l- Edviye’ biçiminde görülen eser ‘Hülasatü’t-Tıb’ diye de bilinmektedir.Edviye-i Müfrede, çağının tıp bilgisini ve anlayışını yansıtan; araştırmalara ve tecrübelere dayandığı için bilimsel değeri yüksek, bir esredir.

Geredeli İshak kimdir? Hayatı ve eserleri

Geredeli İshak kimdir? Hayatı ve eserleri: XIV. yüzyılda yaşayan bir Osmanlı hekimi. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunma­maktadır. Babasının adı Murad’dır. Bazı kaynaklarda Yıldırım Bayezid devrinde (1389-1403) yaşadığı, Hoca Tabîb diye anıl­dığı ve Bursa Yıldırım Dârüşşifâsı’nda hastalara baktığı yazılı ise de bu bilgi­ler kesin değildir.

İshak b. Murâd, 792 (1390) yılında Ge­rede’de Arkut dağında Türkçe olarak yazdığı tıp kitabı ile meşhurdur. Eserin özgün bir adı yoktur; genellikle nüsha­ları Hacı Paşa’nın Münte/ıabü’ş-Şi/d’sı ile birlikte istinsah edilerek tek kitap halinde kullanıldığından adı bazı kütüp­hane kayıtlarına yanlış olarak Münteho-bü’ş-Şifâ şeklinde geçmiştir. Bir kısım nüshalarında İsmi Havâssü’l-edviye bi­çiminde görülen eser hakkında yapılan araştırmalarda, Önsözde müellif ismin­den sonra eser adının verilmesi beklenen yerde, “edviye-i müfrede”yi toplayan bir eser olduğunu ifade eden cümledeki bu terkip kitaba ad olarak kabul edilmek­tedir.[1][111] Fakat Sarton’un, Havâssü’l-edviyeyanında han­gi nüshaya dayandığını belirtmeden kay­dettiği Hulâsatü’t-tıb adı[2][112] eserin muhtevasına daha uygundur.

İshak b. Murâd eserini yazarken Hi-pokrat, Galen, Zikorizos ve Ebû Bekir er-Râzî gibi eski hekimlerden ve genel­likle İbn Sînâ’nın el-Könûn fi’t-tıb ile İsmail b. Hasan el-Cürcânî’nin Zahîre-i Hârizmşâhî adlı eserlerinden faydalan­mış, derlediği bilgilere kendi tecrübele­rini de ilâve etmiştir. İlâç terkipleri ki­tabından çok bir tıp kitabı olan eser iki bölüm ve iki ekten oluşmaktadır. Birin­ci bölümde Türkçe. Arapça ve Farsça ola­rak yazılan ilâç ve bitki isimleri alfabe­tik sırayla verilmekte ve ilâçların kulla­nılış şekilleri hakkında açıklamalar yapıl­maktadır. Bu bölümün sonuna ayrı bir kısım halinde baş, göz. kulak ve burun gibi organlarla ilgili ağrılara karşı yazı­lacak reçeteler eklenmiştir. İkinci bölüm tıp pratiğine dair bilgileri ihtiva eden dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kı­sım başla, ikinci kısım göğüs boşluğu ve üçüncü kısım karın boşluğundaki organlarla ilgili hastalıklardan, dördüncü kısım da haricî hastalıklardan söz eder. Bu bölümün sonunda beş fasıldan iba­ret bir ek vardır.

 Haiâsatü’t- tıbb’m (Eduiye-i Müfrede) Türkiye’de ve Türkiye dışındaki çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları mev­cuttur.[3][113]

 İshak b. Murâd’ın. bu kitaptan başka İbn Cezle’nin (ö. 493/ 1100) Takvîmü’l-ebdân adlı eserinden yaptığı bir tercü­mesinin de bulunduğu kaydedilmekte­dir.[4][114]

 Bibliyografya:

 İshak b. Murâd, tduiye-i Müfrede, Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp., Haraççıoğlu, nr. 1134/1, vr. 1 a-55b; W. Pertsch. Die Orienta-lischen Handscriflen der Herzogtichen Bibliot-hek zil Golha, Zıveiter Teil: Die Türkischen Handschriften, Wien 1864, s. 99; Osmanlı Mü­ellifleri, III, 203; Osman Şevki Uludağ, Beşbu-çuk Asırlık Türk Tababeti Tarihi, istanbul 1925; a.e. (s.nşr. Üter Uzel). Ankara 1991; a.mif. “Es­ki Tıbbımızda Değerli Kitaplar”, Ülkü, V/30, İstanbul 1935, s. 421; Uzunçarşılı. Anadolu Bey­likleri, s. 212, 213; Adıvar, Osmanlı Türklerin­de İlim, s. 20; Blochet, Catatogue, Paris 1952, s. 70, 171; Sarton. Introduction, IH/2, s. 1726; Ullmann, Die Medizin, s. 285-286; Bedi N. 5eh-suvaroğlu – A. Demirhan Erdemir — G. Cantay, Türk Tıp Tarihi, Bursa 1984, s. 28; Ayşegül De­mirhan Erdemir, Tıp Tarihi ue Deontoloji Ders­leri, Bursa 1994, s. 124; a.mlf.. “Geredeli İs­hak Bin Murad”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, sy. 90, İstanbul 1994, s. 50-54; 0. Spies, “Des Türkische Drogen-und Medizinbuch des Is-hâq Ibn Murâd”, Studia Orientaiia in Memo-riam Caroli Brockelmann, Haile 1968, s. 185-192; a.mlf., “Ishâkb. Murâd”, El2 (|ng.), IV, 111; Mustafa Canpolat, “XIV. Yüzyılda Yazılmış Değerli Bir Tıp Eseri; Edviye-i Müfrede”, roe.,V(1973),s.21-47.

 KAYNAK: TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, 15. CİLT

Etiketler: / / / /

SGK Müdürü Erdal, Gerede’den ayrıldı
09 Şubat 2015 tarihinde ilçemize atanarak Gerede Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü görevini icra eden Nuray Emengen Erdal, 28 Ekim 2016...
Geredespor’da Aydın Başer dönemi
Sezona Rasim Yılmazdemir ile başlayan temsilcimiz Geredespor’da Aydın Başer dönemi başladı. Sezona Rasim Yılmazdemir ile start veren Geredespor’da Rasim Yılmazdemir’in...
Odunluk yangını korkuttu
İlçemiz Gerede’nin Demirciler Mahallesi’nde meydana gelen yangında korku dolu anlar yaşandı. Emin B.’ye ait odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan Gerede...
Geredespor, Beyköy deplasmanında
Ligde 5.hafta da temsilcimiz Geredespor, Düzce ekibi Beyköy Belediyespor’a konuk olacak. Karşılaşma 23 Ekim 2016 Pazar günü saat 15.00’de  Kaynaşlı...
Osman “Terim” farkı
Bölgesel Amatör Lig’de 11.Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Geredespor ilk galibiyetini 4.hafta da Eskişehir Yunusemrespor karşısında 3-1’lik skor ile elde etti....
Geredespor transferi Deniz ile bitirdi
Bölgesel Amatör Lig’de 11. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Geredespor transferin son gününde kadrosunu kaleci transferi ile tamamladı. Geredespor, Boluspor alt...
Okul kantinleri denetlendi
Gerede Belediyesi Zabıta Ekipleri yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Kantinlerde satılan gıdaların son kullanım tarihleri,...
Hafızlık Kursu’nun ilk betonu atıldı
İlçemiz Gerede’de Kur’an-ı Kerim ve hafızlık eğitiminin daha sağlıklı, verimli sürdürülebilmesi ve “Hafız yatağı” sıfatının çok ileriki yıllara taşınabilmesi amacıyla,...
GUBYO’da bahçe düzenlemesi
Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, İlçe Kaymakamı Arslan Yurt ve Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın yoğun gayretleri sonrasında İlçemize kazandırılan Gerede Uygulamalı...
Geredeliler büyük ilgi gösterdi
Aşure günü münasebetiyle 14 Ekim 2016 Cuma günü Cuma Namazına müteakip Yeni Camii önünde binlerce kişiye aşure tatlısı ikram edildi....
Geredeli Yılmaz, Cumhurbaşkanı ile Külliye’de
Ülkemizin önemli ismi Geredeli sevilen hemşerimiz HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları Kura...
GTSO bilgilendirme toplantısı yaptı
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. Gerede Ticaret...
Fehmi Küpçü kime çattı?
Hac vazifesinin ardından memleketi Gerede’ye dönerek yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü’nün hedefinde klavye...
3 günlük elektrik kesintisi
İlçemiz Gerede genelinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 11, 12, 13 Ekim 2016 tarihlerinde 3 gün planlı elektrik kesintisi yapılacağı...
Gerede’de ki tarihi camilere ziyaret
Gerede’de eğitim gören üniversite öğrencileri Camiler ve Din görevlileri Haftası münasebetiyle, ilçemizdeki tarihi camileri ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.