ÖZEL HABER
Çığrılı Medya Grup Kuruluşudur -

GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 • 15.08.2018
 • 179 kez okundu

 

T.C. GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 GEREDE BELEDİYESİ TARAFINDAN HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN HAYVAN VE EMTİA PANAYIRINDA KURULACAK LUNAPARK ALANIN KİRAYA VERİLMESİ İHALESİNE AİT İHALE İLANI

 

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler:

1.1.İdarenin;

 1. Adı: Gerede Belediye Başkanlığı
 2. Adresi: Kitirler Mah. E. Hükümet Sok. No:2 Gerede/Bolu
 3. Telefon Numarası: 0374 3116700
 4. Faks Numarası: 0374 3116703

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

Madde 2- İhale konusu:

Gerede Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 14-15-16 Eylül 2018 ve 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak Hayvan Ve Emtia Panayırda kurulacak Lunapark alanın kiraya verilmesi ihalesidir.

Madde 3- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

 

Madde 4 – İhaleye ilişkin bilgiler, ihale ve Son başvuru tarih ve saatleri ile ihalelerin usulü:

. Gerede Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 14-15-16 Eylül 2018 ve 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde Demirciler Mah. Belediye Su Deposu yanında yapılacak Hayvan Ve Emtia Panayırda kurulacak Lunapark alanın kiraya verilmesi ihalesidir.

 

 1. Tekliflerin sunulacağı adres: Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü
 2. İhalenin yapılacağı adres: Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
 3. İhale tarihi: 28/08/2018 Salı günü.
 4. İhale saati: 14:00
 5. Son Başvuru saati: 14:00

 

İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecektir.

İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri Son başvuru saatine kadar Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur. Başvuru dosyası idarece uygun bulunan ve belgeleri eksiksiz olan istekliler ihaleye katılabilecektir.

 

Madde 5 – Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları:       

Tahmin Edilen Bedel  : 18.000,00 TL

Geçici Teminat Miktarı           : 5.000,00 TL

 

İhaleye katılabilmek için gereken şartlar ve belgeler:

İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
 • Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 1. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Gerede Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
 2. Belediyemize Emlak V.Çevre Temizlik V., İlan Reklam V. Su, Kira vb. borçlarının bulunmadığına dair belge.

 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

 

 

 

T.C.

GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

GEREDE BELEDİYESİ TARAFINDAN HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN HAYVAN VE EMTİA PANAYIRINDA KÖFTERCİ, KAHVEHANE, PASTAHANE, TUVALET VE LOKANTA YERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İHALESİNE AİT İHALE İLANI

 

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler:

1.1.İdarenin;

 1. Adı: Gerede Belediye Başkanlığı
 2. Adresi: Kitirler Mah. E. Hükümet Sok. No:2 Gerede/Bolu
 3. Telefon Numarası: 0374 3116700
 4. Faks Numarası: 0374 3116703

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

Madde 2- İhale konusu:

Gerede Belediyesi Tarafından Her Yıl Geleneksel Olarak Düzenlenen 14-15-16 Eylül 2018 ve 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak Hayvan Ve Emtia Panayırında Köfterci, Kahvehane, Pastahane, Tuvalet Ve Lokanta Yerlerinin Kiraya Verilmesi İhalesidir.

Madde 3- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

 

Madde 4 –İhaleye ilişkin bilgiler, ihale ve Son başvuru tarih ve saatleri ile ihalelerin usulü:

Gerede Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 14-15-16 Eylül 2018 ve 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde Demirciler Mah. Belediye Su Deposu yanında yapılacak Hayvan Ve Emtia Panayırda Köfterci, Kahvehane, Pastahane, Tuvalet Ve Lokanta Yerlerinin Kiraya Verilmesi İhalesidir.

 

Madde 5- İhale tarih saat geçici teminat ve muhammen bedeli

2018 YILI GEREDE BELEDİYESİ PANAYIR DÜKKÂN YERLERİ MUHAMMEN BEDEL VE TEMİNATLARI
LOKANTALAR
YERİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 NOLU KÖFTERCİLER YANI 2.100,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
2 NOLU KÖFTERCİLER YANI 1.900,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
3 NOLU KÖFTERCİLER YANI 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
4 NOLU KÖFTERCİLER YANI 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
5 NOLU LUNAPARK YANI 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
6 NOLU LUNAPARK YANI 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
7 NOLU LUNAPARK YANI 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
KAHVEHANELER
YERİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
3 NOLU 1.200,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:30
29 NOLU 1.200,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:30
57 NOLU 900,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:30
PASTAHANELER
YERİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
85 NOLU 950,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:40
86 NOLU 900,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:40
87 NOLU 900,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:40
88 NOLU 900,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:40
89 NOLU 1.050,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:40
90 NOLU 1.200,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:40
 

 

 

TUVALETLER

YERİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
2 NOLU LUNAPARK YANI 1.300,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:00
3 NOLU MODAŞ YANI 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:00
4 NOLU YENİ YAPILAN 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:00
KÖFTERCİLER
YERİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 NOLU DÜKKAN 1.100,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
2 NOLU DÜKKAN 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
3 NOLU DÜKKAN 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
4 NOLU DÜKKAN 1.200,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
5 NOLU DÜKKAN 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
6 NOLU DÜKKAN 1.100,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
7 NOLU DÜKKAN 1.100,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
8 NOLU DÜKKAN 1.100,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
9 NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
10 NOLU DÜKKAN 1.350,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
11 NOLU DÜKKAN 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
12 NOLU DÜKKAN 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
13 NOLU DÜKKAN 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
14 NOLU DÜKKAN 1.400,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
15 NOLU DÜKKAN 1.100,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
16 NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
17 NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
17/A NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
18 NOLU DÜKKAN 900,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
19 NOLU DÜKKAN 850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
20 NOLU DÜKKAN 850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
21 NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
22 NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
23 NOLU DÜKKAN 1.350,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
24 NOLU DÜKKAN 1.350,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30

 

 

İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecektir.

İhale yukarıda açıklanan yerler için, Belediye Meclis Toplantı salonunda belirtilen tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri Son başvuru saatine kadar Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur. Başvuru dosyası idarece uygun bulunan ve belgeleri eksiksiz olan istekliler ihaleye katılabilecektir.

 

Madde 6- İhaleye katılabilmek için gereken şartlar ve belgeler:

İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Gerede Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
 3. Belediyemize Emlak V.Çevre Temizlik V., İlan Reklam V. Su, Kira vb. borçlarının bulunmadığına dair belge.

 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GEREDESPOR DERBİSİ PAZAR GÜNÜ
Bolu’yu yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan takım hafta sonunda oynanacak olan temsilcimiz Geredespor ile Göynük Belediyespor maçı...
23 NİSAN COŞKU İLE KUTLANDI
İlçemiz Gerede’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Program saat 09.30 da Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na, İlçe...
KOLTUKLAR SEMBOLİK OLARAK DEVREDİLDİ
Gerede’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla protokol üyelerinin koltukları öğrencilerine temsili olarak devir edildi. Her okuldan 3...
BİRLİK, CENGİZ ÜNSAL BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI
Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2019 Yılı Nisan Ayı Olağan Birlik Meclisi Toplantısı Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal başkanlığında yapıldı. İlçe...
HEM’DEN YILSONU SERGİSİ
“190 kurs ile 2 bin 950 kursiyer” Gerede Halk Eğitim Merkezi’nin hazırlamış olduğu yılsonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi. 2018-2019 döneminde 190...
MÜFTÜLÜKTEN KURSLAR YARARINA KERMES
Gerede İlçe Müftülüğü, ilçede faaliyet gösteren yatılı kız ve erkek Kur’an kursları yararına kermes düzenliyor. Hacı Emin efendi Camii karşısındaki...
MUHTARLAR 1 AK PARTİ, 1 MHP DEDİ
2019 yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kapalı oylama ile yapıldı. Birlik Meclisi Divanında görev...
MZ. GÜZELCE’DEN ANLAMLI ETKİNLİK
FİDANLAR ÇINARLARIN GÖLGESİNDE MZ. Güzelce İlkokulu anasınıfı öğretmeni Nejla Soyaydın ve öğrencileri tarafından, okul öncesi çağındaki çocuklar ile yaşlılar arasında,...
GEREDE’DE HIZLI TREN KONFERANSI DÜZENLENDİ
Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda; Gerede Kaymakamlığı, Gerede Belediyesi, AİBÜ Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Ankara-İstanbul...
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU
Gerede Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarını daha hızlı çözüme kavuşturmak amacıyla Muhtarlık İşleri Müdürlüğü birimi kurdu. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar,  Gerede...
KAYAKÇILARDAN KAYMAKAM’A ZİYARET
Arkut Kayak Okulu’nun öğrencileri Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal’ı makamında ziyaret etti. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 2018-2019 sezonunda düzenlenen Kayaklı Koşu...
GEREDE TEMSİLCİLERİ İL BİRİNCİSİ OLDULAR
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur’an kurslarına katılımı artırmak, öğrencileri itikat, ibadet ahlak ve siyer gibi temel dini bilgileri öğrenmeye, Kur’an-ı...
GEREDE DEVLET HASTANESİ’NDE YENİ DÖNEM
Ge​rede Devlet Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatı artık kapalı yöntem ile yapılıyor. Gerede Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Vural...
PROGRAMDA “FAİZ” KONUSU İŞLENDİ
Gerede’de her hafta gerçekleştirilen sabah namazı buluşması 19 Nisan 2019 Cuma günü Aşağı Tekke Camii’nde yoğun katılım ile yapıldı. Sabah...
GEREDE ÖRGÜTÜNDEN TANJU ÖZCAN’A ZİYARET
CHP Gerede İlçe Örgütü, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.