ÖZEL HABER
Çığrılı Medya Grup Kuruluşudur -

GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 • 15.08.2018
 • 108 kez okundu

 

T.C. GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 GEREDE BELEDİYESİ TARAFINDAN HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN HAYVAN VE EMTİA PANAYIRINDA KURULACAK LUNAPARK ALANIN KİRAYA VERİLMESİ İHALESİNE AİT İHALE İLANI

 

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler:

1.1.İdarenin;

 1. Adı: Gerede Belediye Başkanlığı
 2. Adresi: Kitirler Mah. E. Hükümet Sok. No:2 Gerede/Bolu
 3. Telefon Numarası: 0374 3116700
 4. Faks Numarası: 0374 3116703

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

Madde 2- İhale konusu:

Gerede Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 14-15-16 Eylül 2018 ve 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak Hayvan Ve Emtia Panayırda kurulacak Lunapark alanın kiraya verilmesi ihalesidir.

Madde 3- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

 

Madde 4 – İhaleye ilişkin bilgiler, ihale ve Son başvuru tarih ve saatleri ile ihalelerin usulü:

. Gerede Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 14-15-16 Eylül 2018 ve 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde Demirciler Mah. Belediye Su Deposu yanında yapılacak Hayvan Ve Emtia Panayırda kurulacak Lunapark alanın kiraya verilmesi ihalesidir.

 

 1. Tekliflerin sunulacağı adres: Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü
 2. İhalenin yapılacağı adres: Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
 3. İhale tarihi: 28/08/2018 Salı günü.
 4. İhale saati: 14:00
 5. Son Başvuru saati: 14:00

 

İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecektir.

İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri Son başvuru saatine kadar Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur. Başvuru dosyası idarece uygun bulunan ve belgeleri eksiksiz olan istekliler ihaleye katılabilecektir.

 

Madde 5 – Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları:       

Tahmin Edilen Bedel  : 18.000,00 TL

Geçici Teminat Miktarı           : 5.000,00 TL

 

İhaleye katılabilmek için gereken şartlar ve belgeler:

İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
 • Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 1. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Gerede Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
 2. Belediyemize Emlak V.Çevre Temizlik V., İlan Reklam V. Su, Kira vb. borçlarının bulunmadığına dair belge.

 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

 

 

 

T.C.

GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

GEREDE BELEDİYESİ TARAFINDAN HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN HAYVAN VE EMTİA PANAYIRINDA KÖFTERCİ, KAHVEHANE, PASTAHANE, TUVALET VE LOKANTA YERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İHALESİNE AİT İHALE İLANI

 

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler:

1.1.İdarenin;

 1. Adı: Gerede Belediye Başkanlığı
 2. Adresi: Kitirler Mah. E. Hükümet Sok. No:2 Gerede/Bolu
 3. Telefon Numarası: 0374 3116700
 4. Faks Numarası: 0374 3116703

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

Madde 2- İhale konusu:

Gerede Belediyesi Tarafından Her Yıl Geleneksel Olarak Düzenlenen 14-15-16 Eylül 2018 ve 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak Hayvan Ve Emtia Panayırında Köfterci, Kahvehane, Pastahane, Tuvalet Ve Lokanta Yerlerinin Kiraya Verilmesi İhalesidir.

Madde 3- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

 

Madde 4 –İhaleye ilişkin bilgiler, ihale ve Son başvuru tarih ve saatleri ile ihalelerin usulü:

Gerede Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 14-15-16 Eylül 2018 ve 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde Demirciler Mah. Belediye Su Deposu yanında yapılacak Hayvan Ve Emtia Panayırda Köfterci, Kahvehane, Pastahane, Tuvalet Ve Lokanta Yerlerinin Kiraya Verilmesi İhalesidir.

 

Madde 5- İhale tarih saat geçici teminat ve muhammen bedeli

2018 YILI GEREDE BELEDİYESİ PANAYIR DÜKKÂN YERLERİ MUHAMMEN BEDEL VE TEMİNATLARI
LOKANTALAR
YERİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 NOLU KÖFTERCİLER YANI 2.100,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
2 NOLU KÖFTERCİLER YANI 1.900,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
3 NOLU KÖFTERCİLER YANI 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
4 NOLU KÖFTERCİLER YANI 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
5 NOLU LUNAPARK YANI 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
6 NOLU LUNAPARK YANI 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
7 NOLU LUNAPARK YANI 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
KAHVEHANELER
YERİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
3 NOLU 1.200,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:30
29 NOLU 1.200,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:30
57 NOLU 900,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:30
PASTAHANELER
YERİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
85 NOLU 950,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:40
86 NOLU 900,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:40
87 NOLU 900,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:40
88 NOLU 900,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:40
89 NOLU 1.050,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:40
90 NOLU 1.200,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:40
 

 

 

TUVALETLER

YERİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
2 NOLU LUNAPARK YANI 1.300,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:00
3 NOLU MODAŞ YANI 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:00
4 NOLU YENİ YAPILAN 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:00
KÖFTERCİLER
YERİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 NOLU DÜKKAN 1.100,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
2 NOLU DÜKKAN 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
3 NOLU DÜKKAN 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
4 NOLU DÜKKAN 1.200,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
5 NOLU DÜKKAN 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
6 NOLU DÜKKAN 1.100,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
7 NOLU DÜKKAN 1.100,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
8 NOLU DÜKKAN 1.100,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
9 NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
10 NOLU DÜKKAN 1.350,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
11 NOLU DÜKKAN 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
12 NOLU DÜKKAN 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
13 NOLU DÜKKAN 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
14 NOLU DÜKKAN 1.400,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
15 NOLU DÜKKAN 1.100,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
16 NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
17 NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
17/A NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
18 NOLU DÜKKAN 900,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
19 NOLU DÜKKAN 850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
20 NOLU DÜKKAN 850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
21 NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
22 NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
23 NOLU DÜKKAN 1.350,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
24 NOLU DÜKKAN 1.350,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30

 

 

İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecektir.

İhale yukarıda açıklanan yerler için, Belediye Meclis Toplantı salonunda belirtilen tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri Son başvuru saatine kadar Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur. Başvuru dosyası idarece uygun bulunan ve belgeleri eksiksiz olan istekliler ihaleye katılabilecektir.

 

Madde 6- İhaleye katılabilmek için gereken şartlar ve belgeler:

İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Gerede Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
 3. Belediyemize Emlak V.Çevre Temizlik V., İlan Reklam V. Su, Kira vb. borçlarının bulunmadığına dair belge.

 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MZ GÜZELCE FARKINDALIK OLUŞTURDU
Mehmet Zeliha Güzelce İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı atık kâğıt toplama kampanyasına 2018-2019 eğitim öğretim yılında start...
2 GÜNLÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ
İlçemiz Gerede genelinde şebeke bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 27 ve 28 Eylül 2018 tarihlerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağı belirtildi....
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ
Gerede Belediyesi, Adli Bilimciler Derneği ve Bir İyilik Yap Derneği işbirliği ile 24 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 10.30’da Melih...
İŞKUR KURASINDA GEREDE’NİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullara alınacak olan 49 personel için kura çekimi tamamlandı. Sayının ise yeni isimler ile...
KAŞKA DERİ SORUNUNU HİSARCIKLIOĞLU’NA İLETTİ
Gerede TSO Başkanı Ersin Kaşka, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldiği Bolu’daki toplantıda, deri ve ayakkabı sektöründe...
KULÜP GEREDE KAMPINI TAMAMLADI
Gerede’de gerçekleştirdikleri hazırlık kampı sonrasında moral bulan Manavgat Belediyespor ilçeden ayrıldı. Gerede kampından memnun ayrılan ekip sezonun ilk mücadelesi için...
ANIZ YANGINI PANİK YARATTI
Gerede İlçemize bağlı bir köyde meydana gelen anız yangını itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Çıkan yangına müdahale eden Gerede Belediyesi İtfaiye...
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EĞİTİMİ DÜZENLENECEK
Gerede Belediyesi, Adli Bilimciler Derneği ve Bir İyilik Yap Derneği işbirliği ile 24 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 10.30’da Melih...
GEREDE’DE AŞURE TATLISI İKRAM EDİLDİ
Gerede Belediyesi aşure günü münasebetiyle 21 Eylül 2018 Cuma günü Cuma Namazına müteakip Cumhuriyet Meydanı’nda 3000 kişilik aşure tatlısı ikram...
UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI
Gerede ilçesinde esrar üretimine yönelik kenevir ekimi yapıldığı ihbarını alan Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Gözaltına alınan 6...
GEREDE TSO GALERİCİLERİ SINAVA SOKTU
Gerede’de oto alım satımı yapan firmaların Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alabilmeleri için gerekli olan Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavı TOBB Meybem...
GEREDE’DE 45 İŞYERİNE DENETİM
Gerede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte, İlçemizde bulunan 45 işyerine denetim ve...
KADIN ZANNETTİĞİ DOLANDIRICIYA PARALARI KAPTIRDI
Gerede’de İnstagram adlı sosyal medya uygulamasından kendisini Merve Ekici diye tanıtan O.Y.’ye toplam 375 TL dolandırılan Ü.A. parasının bir kısmını...
GAZİLER UNUTULMADI
19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri ilçemiz Gerede’de Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreniyle start aldı. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ilçe...
KAYMAKAM ÜNSAL’DAN GAZİLER GÜNÜ MESAJI
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal bir kutlama mesajı yayınladı. Kaymakam Ünsal mesajında şu ifadelere yer verdi;...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.