ÖZEL HABER
Çığrılı Medya Grup Kuruluşudur -

GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 • 15.08.2018
 • 137 kez okundu

 

T.C. GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 GEREDE BELEDİYESİ TARAFINDAN HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN HAYVAN VE EMTİA PANAYIRINDA KURULACAK LUNAPARK ALANIN KİRAYA VERİLMESİ İHALESİNE AİT İHALE İLANI

 

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler:

1.1.İdarenin;

 1. Adı: Gerede Belediye Başkanlığı
 2. Adresi: Kitirler Mah. E. Hükümet Sok. No:2 Gerede/Bolu
 3. Telefon Numarası: 0374 3116700
 4. Faks Numarası: 0374 3116703

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

Madde 2- İhale konusu:

Gerede Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 14-15-16 Eylül 2018 ve 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak Hayvan Ve Emtia Panayırda kurulacak Lunapark alanın kiraya verilmesi ihalesidir.

Madde 3- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

 

Madde 4 – İhaleye ilişkin bilgiler, ihale ve Son başvuru tarih ve saatleri ile ihalelerin usulü:

. Gerede Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 14-15-16 Eylül 2018 ve 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde Demirciler Mah. Belediye Su Deposu yanında yapılacak Hayvan Ve Emtia Panayırda kurulacak Lunapark alanın kiraya verilmesi ihalesidir.

 

 1. Tekliflerin sunulacağı adres: Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü
 2. İhalenin yapılacağı adres: Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
 3. İhale tarihi: 28/08/2018 Salı günü.
 4. İhale saati: 14:00
 5. Son Başvuru saati: 14:00

 

İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecektir.

İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri Son başvuru saatine kadar Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur. Başvuru dosyası idarece uygun bulunan ve belgeleri eksiksiz olan istekliler ihaleye katılabilecektir.

 

Madde 5 – Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları:       

Tahmin Edilen Bedel  : 18.000,00 TL

Geçici Teminat Miktarı           : 5.000,00 TL

 

İhaleye katılabilmek için gereken şartlar ve belgeler:

İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
 • Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 1. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Gerede Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
 2. Belediyemize Emlak V.Çevre Temizlik V., İlan Reklam V. Su, Kira vb. borçlarının bulunmadığına dair belge.

 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

 

 

 

T.C.

GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

GEREDE BELEDİYESİ TARAFINDAN HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN HAYVAN VE EMTİA PANAYIRINDA KÖFTERCİ, KAHVEHANE, PASTAHANE, TUVALET VE LOKANTA YERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İHALESİNE AİT İHALE İLANI

 

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler:

1.1.İdarenin;

 1. Adı: Gerede Belediye Başkanlığı
 2. Adresi: Kitirler Mah. E. Hükümet Sok. No:2 Gerede/Bolu
 3. Telefon Numarası: 0374 3116700
 4. Faks Numarası: 0374 3116703

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

Madde 2- İhale konusu:

Gerede Belediyesi Tarafından Her Yıl Geleneksel Olarak Düzenlenen 14-15-16 Eylül 2018 ve 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak Hayvan Ve Emtia Panayırında Köfterci, Kahvehane, Pastahane, Tuvalet Ve Lokanta Yerlerinin Kiraya Verilmesi İhalesidir.

Madde 3- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

 

Madde 4 –İhaleye ilişkin bilgiler, ihale ve Son başvuru tarih ve saatleri ile ihalelerin usulü:

Gerede Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 14-15-16 Eylül 2018 ve 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde Demirciler Mah. Belediye Su Deposu yanında yapılacak Hayvan Ve Emtia Panayırda Köfterci, Kahvehane, Pastahane, Tuvalet Ve Lokanta Yerlerinin Kiraya Verilmesi İhalesidir.

 

Madde 5- İhale tarih saat geçici teminat ve muhammen bedeli

2018 YILI GEREDE BELEDİYESİ PANAYIR DÜKKÂN YERLERİ MUHAMMEN BEDEL VE TEMİNATLARI
LOKANTALAR
YERİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 NOLU KÖFTERCİLER YANI 2.100,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
2 NOLU KÖFTERCİLER YANI 1.900,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
3 NOLU KÖFTERCİLER YANI 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
4 NOLU KÖFTERCİLER YANI 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
5 NOLU LUNAPARK YANI 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
6 NOLU LUNAPARK YANI 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
7 NOLU LUNAPARK YANI 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 13:50
KAHVEHANELER
YERİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
3 NOLU 1.200,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:30
29 NOLU 1.200,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:30
57 NOLU 900,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:30
PASTAHANELER
YERİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
85 NOLU 950,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:40
86 NOLU 900,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:40
87 NOLU 900,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:40
88 NOLU 900,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:40
89 NOLU 1.050,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:40
90 NOLU 1.200,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 14:40
 

 

 

TUVALETLER

YERİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
2 NOLU LUNAPARK YANI 1.300,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:00
3 NOLU MODAŞ YANI 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:00
4 NOLU YENİ YAPILAN 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:00
KÖFTERCİLER
YERİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 NOLU DÜKKAN 1.100,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
2 NOLU DÜKKAN 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
3 NOLU DÜKKAN 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
4 NOLU DÜKKAN 1.200,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
5 NOLU DÜKKAN 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
6 NOLU DÜKKAN 1.100,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
7 NOLU DÜKKAN 1.100,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
8 NOLU DÜKKAN 1.100,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
9 NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
10 NOLU DÜKKAN 1.350,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
11 NOLU DÜKKAN 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
12 NOLU DÜKKAN 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
13 NOLU DÜKKAN 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
14 NOLU DÜKKAN 1.400,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
15 NOLU DÜKKAN 1.100,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
16 NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
17 NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
17/A NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
18 NOLU DÜKKAN 900,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
19 NOLU DÜKKAN 850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
20 NOLU DÜKKAN 850,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
21 NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
22 NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
23 NOLU DÜKKAN 1.350,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30
24 NOLU DÜKKAN 1.350,00 ₺ 600,00 ₺ 29.08.2018 15:30

 

 

İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecektir.

İhale yukarıda açıklanan yerler için, Belediye Meclis Toplantı salonunda belirtilen tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri Son başvuru saatine kadar Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur. Başvuru dosyası idarece uygun bulunan ve belgeleri eksiksiz olan istekliler ihaleye katılabilecektir.

 

Madde 6- İhaleye katılabilmek için gereken şartlar ve belgeler:

İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Gerede Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
 3. Belediyemize Emlak V.Çevre Temizlik V., İlan Reklam V. Su, Kira vb. borçlarının bulunmadığına dair belge.

 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PİSTİ KULLANILAMAZ HALE SOKTULAR
İlçemiz Gerede’de yarın kampa girecek olan Türkiye Kayak A Milli Takımı için hazırlanan pistin bariyerlerinin kaldırılarak bozulduğu belirtildi. Arkut Kayak Merkezi’nden...
SOSYAL YARDIMLAŞMA TEMSİLCİ SEÇECEK
Gerede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçemizde bulunan STK temsilcilerinden temsilci seçimi yapılacak. Seçim ile belirlenecek temsilcinin 17 Aralık...
GEREDE STANDINA YOĞUN İLGİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen ‘Travel Turkey İzmir’ Turizm Fuar ve Kongresinde Gerede Belediyesi stand açtı. Standlara ilgi beklenenden...
A MİLLİ TAKIM GEREDE’DE KAMPA GİRİYOR
Kayaklı koşunun başkenti Gerede’mizde, Türkiye Kayak A Milli Takımı kampa giriyor. Arkut Kayak Merkezi’nden yapılan açıklamada kampın 14 Aralık 2018...
KEÇELİ SUYU BU AY AKACAK, SUYA ZAM YOK
Yaklaşık 7 milyon TL’ye mal olan Keçeli İçme Suyu Projesi’nde çalışmalar tamamlandı. Gelinen süreçte Keçeli Suyu Projesi’nin yüzde 99’u tamamlanırken,...
GUBYO’DA MADDE BAĞIMLILIĞI TARTIŞILDI
Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından madde kullanımının riski ve madde bağımlılığından korunma konulu bir panel düzenlendi. BAİBÜ Gerede UBYO’da düzenlenen...
SEÇİM MÜDÜRÜ’NDEN KAYMAKAM’A ZİYARET
Gerede ilçemizde yeni İlçe Seçim müdürü göreve başladı. Gerede İlçe Seçim Müdürü Selahattin Aydemir’in ilk ziyareti Kaymakamlık makamına oldu. Gerede...
ÇİN’Lİ TİCARET HEYETİ GEREDE’DE
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nın misafirleri Çin’den ülkemize gelen ticaret heyeti oldu. Makina imalatı sektöründe dünyanın bir çok ülkesine...
BAŞARI İÇİN GRUPLAR TOPLANDI
İmam hatip ve müezzin kayyımların merkez ve köy personelleri ile yapılan hizmette başarı ve istişare grup toplantıları 07 Aralık 2018...
BULUŞMA TEPEBAŞI CAMİİ’NDE YAPILDI
Gerede İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen sabah namazı buluşmasının son yeri Tepebaşı Camii oldu. Eda edilen sabah namazının ardından, Kur’an-ı...
ÜNİVERSİTELİ BAYANLARA YANGIN EĞİTİMİ
Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü sivil savunma ve yangın tatbikatlarına devam ediyor. İlçemizdeki okullarda belirli aralıklarla devam eden tatbikatlar; Özel Mevlana...
GEREDESPOR’DA YENİLGİSİZ 7.HAFTA
Temsilcimiz Geredespor ligin yedinci haftasında da yenilgi görmeyerek hanesine puan yazdırmaya devam ediyor. Başarısını her hafta sürdüren ve ligde hiç...
AK PARTİ TEMAYÜL YOKLAMASI YAPTI
AK Parti Gerede İlçe Başkanlığı, ilçe başkanını belirlemek için teşkilat içinde temayül yoklaması yaptı. Gerede teşkilatı, Ak Parti Gerede İlçe...
PARLAMENTER BAŞKANI’NDAN KAYMAKAM’A ZİYARET
Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil ve Bakanlık Müşaviri İdris Uçma ilçemiz Gerede’ye gelerek Kaymakam Cengiz Ünsal ile bir...
VALİ ÜMİT, GEREDE’YE ÇIKARMA YAPTI
Bolu Valisi Ahmet Ümit, kurum müdürleri ile birlikte İlçemiz Gerede’ye gelerek bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Ziyaret sürecinde esnaflarla...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.