ÖZEL HABER
Çığrılı Medya Grup Kuruluşudur -

GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 • 18.08.2017

 

T.C.

GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

GEREDE BELEDİYESİ TARAFINDAN HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN HAYVAN VE EMTİA PANAYIRINDA KÖFTERCİ, KAHVEHANE, PASTAHANE, TUVALET VE LOKANTA YERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İHALESİNE AİT İHALE İLANI

 

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler:

1.1.İdarenin;

 1. Adı: Gerede Belediye Başkanlığı
 2. Adresi: Kitirler Mah. E.Hükümet Sk. No:2 Gerede/Bolu
 3. Telefon Numarası: 0374 3116700
 4. Faks Numarası: 0374 3116703

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

Madde 2- İhale konusu:

Gerede Belediyesi Tarafından Her Yıl Geleneksel Olarak Düzenlenen 15-16-17 Eylül 2017 ve 29-30 Eylül-01 Ekim 2017 tarihlerinde yapılacak Hayvan Ve Emtia Panayırında Köfterci, Kahvehane, Pastahane, Tuvalet Ve Lokanta Yerlerinin Kiraya Verilmesi İhalesidir.

Madde 3- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

 

Madde 4 –İhaleye ilişkin bilgiler, ihale ve Son başvuru tarih ve saatleri ile ihalelerin usulü:

Gerede Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 15-16-17 Eylül 2017 ve 29-30 Eylül-01 Ekim 2017 tarihlerinde Demirciler Mah. Belediye Su Deposu yanında yapılacak Hayvan Ve Emtia Panayırda Köfterci, Kahvehane, Pastahane, Tuvalet Ve Lokanta Yerlerinin Kiraya Verilmesi İhalesidir.

 

GEREDE BELEDİYESİ PANAYIR DÜKKÂN YERLERİ MUAMMEN BEDEL VE TEMİNATLARI
KÖFTERCİLER
YERİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 NOLU DÜKKAN 1.100,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
2 NOLU DÜKKAN 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
3 NOLU DÜKKAN 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
4 NOLU DÜKKAN 1.200,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
5 NOLU DÜKKAN 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
6 NOLU DÜKKAN 1.100,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
7 NOLU DÜKKAN 1.100,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
8 NOLU DÜKKAN 1.100,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
9 NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
10 NOLU DÜKKAN 1.350,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
11 NOLU DÜKKAN 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
12 NOLU DÜKKAN 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
13 NOLU DÜKKAN 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
14 NOLU DÜKKAN 1.400,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
15 NOLU DÜKKAN 1.100,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
16 NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
17 NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
17/A NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
18 NOLU DÜKKAN 900,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
19 NOLU DÜKKAN 850,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
20 NOLU DÜKKAN 850,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
21 NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
22 NOLU DÜKKAN 1.000,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
23 NOLU DÜKKAN 1.350,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
24 NOLU DÜKKAN 1.350,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 13:30
KAHVEHANELER
YERİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
3 NOLU 1.200,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 14:30
29 NOLU 1.200,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 14:30
57 NOLU 900,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 14:30
PASTAHANELER
YERİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
85 NOLU 950,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 14:40
86 NOLU 900,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 14:40
87 NOLU 900,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 14:40
88 NOLU 900,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 14:40
89 NOLU 1.050,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 14:40
90 NOLU 1.200,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 14:40
TUVALETLER
YERİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
2 NOLU LUNAPARK YANI 1.300,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 15:00
3 NOLU MODAŞ YANI 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 15:00
4 NOLU YENİ YAPILAN 1.600,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 15:00
LOKANTALAR
YERİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 NOLU KÖFTERCİLER YANI 2.100,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 15:30
2 NOLU KÖFTERCİLER YANI 1.900,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 15:30
3 NOLU KÖFTERCİLER YANI 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 15:30
4 NOLU KÖFTERCİLER YANI 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 15:30
5 NOLU LUNAPARK YANI 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 15:30
6 NOLU LUNAPARK YANI 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 15:30
7 NOLU LUNAPARK YANI 1.850,00 ₺ 600,00 ₺ 6.09.2017 15:30

 

 

İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecektir.

İhale yukarıda açıklanan yerler için, Belediye Meclis Toplantı salonunda belirtilen tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri Son başvuru saatine kadar Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur. Başvuru dosyası idarece uygun bulunan ve belgeleri eksiksiz olan istekliler ihaleye katılabilecektir.

 

İhaleye katılabilmek için gereken şartlar ve belgeler:

İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Gerede Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
 3. Belediyemize Emlak V.Çevre Temizlik V., İlan Reklam V. Su, Kira vb. borçlarının bulunmadığına dair belge.

 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

 

 

T.C. GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 GEREDE BELEDİYESİ TARAFINDAN HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN HAYVAN VE EMTİA PANAYIRINDA KURULACAK LUNAPARK ALANIN KİRAYA VERİLMESİ İHALESİNE AİT İHALE İLANI

 

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler:

1.1.İdarenin;

 1. Adı: Gerede Belediye Başkanlığı
 2. Adresi: Kitirler Mah. E.Hükümet Sk. No:2 Gerede/Bolu
 3. Telefon Numarası: 0374 3116700
 4. Faks Numarası: 0374 3116703

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

Madde 2- İhale konusu:

Gerede Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 15-16-17 Eylül 2017 ve 29-30 Eylül-01 Ekim 2017 tarihlerinde yapılacak Hayvan Ve Emtia Panayırda kurulacak Lunapark alanın kiraya verilmesi ihalesidir.

Madde 3- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

 

Madde 4 – İhaleye ilişkin bilgiler, ihale ve Son başvuru tarih ve saatleri ile ihalelerin usulü:

. Gerede Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 15-16-17 Eylül 2017 ve 29-30 Eylül-01 Ekim 2017 tarihlerinde Demirciler Mah. Belediye Su Deposu yanında yapılacak Hayvan Ve Emtia Panayırda kurulacak Lunapark alanın kiraya verilmesi ihalesidir.

 

 1. Tekliflerin sunulacağı adres: Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü
 2. İhalenin yapılacağı adres: Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
 3. İhale tarihi: 05/09/2017 Salı günü.
 4. İhale saati: 14:00
 5. Son Başvuru saati: 14:00

 

İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecektir.

İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri Son başvuru saatine kadar Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur. Başvuru dosyası idarece uygun bulunan ve belgeleri eksiksiz olan istekliler ihaleye katılabilecektir.

 

Madde 5 – Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları:       

Tahmin Edilen Bedel  : 18.000,00 TL

Geçici Teminat Miktarı           : 4.000,00 TL

 

İhaleye katılabilmek için gereken şartlar ve belgeler:

İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
 • Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 1. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Gerede Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
 2. Belediyemize Emlak V.Çevre Temizlik V., İlan Reklam V. Su, Kira vb. borçlarının bulunmadığına dair belge.

 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

GEREDE FIS YARIŞLARININ İLK AYAĞI TAMAMLANDI
Türkiye Kayak Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Gerede Kupası Gerede’de başladı. Gerede’de bulunan Arkut Kayaklı...
KAR, ULAŞIMDA BİRÇOK YOLU KAPATTI
D-100 karayolunun Gerede mevkii hafta sonu yağan yoğun kar sonrası ara ara trafiğe kapandı. D-100 karayolunun Gerede Kemikli Rampaları geçişinde...
GEREDE’DE SOBADAN 3 KİŞİ ZEHİRLENDİ
Gerede ilçemizde ve Bolu merkezde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı. 3 KİŞİ DAHA HASTANEYE...
FIS GEREDE KUPASI BUGÜN BAŞLIYOR
Türkiye Kayak Federasyonu ile Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) 2021 faaliyet programında yer alan Gerede Kupası’nın hazırlıkları tamamlandı. Federasyondan yapılan açıklamaya...
SEKTÖRE YENİ İSİMLE GİRDİLER: “PROF DR KİMYA”
Geredeli iş insanları Mustafa Çiçek ve Dr. Murat Çakmak “Prof Dr Kimya” isimli yeni işyerlerini yapılan açılış töreni ile açarak...
DERİ OSB’DEN ÇEVRE MÜDÜRÜNE ZİYARET
Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt’u makamında ziyaret...
GEREDE BELEDİYESİ 150 YAŞINDA
1871 yılında Türkiye’nin en eski Belediyelerinden olma özelliğini taşıyan Gerede Belediyesi 2021 yılında 150 yaşına girdi. 1871 yılında Yunus Efendi...
KAYMAKAMDAN İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Gerede İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek personel ile sohbet etti. Kaymakam Ayhan itfaiye araçlarının direksiyonuna geçmeyi de...
“ŞUANA KADAR GEREDE’DE 74 KİŞİ AŞI OLDU”
Gerede Devlet Hastanesinde kurulan 10 Covıd-19 aşı odasında şuana kadar 74 kişiye aşı hizmeti verildiği ve günlük 400 kişi aşılama...
HAFIZİHO ÖĞRENCİLERİNE BELGELERİ VERİLDİ
Gerede İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, DİB’in hafızlık sınavını geçerek belge almaya hak kazanan Ömer Faruk Kelebek ve Süada Acar’a belgelerini...
DEMİRLERE SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI
Gerede ilçemize bağlı Osmanlı caddesinde bulunan KYK bahçesinin demirlerine köpek sıkıştı. Kredi ve Yurtlar Kurumu personeli tarafından sıkıştığı yerden çıkartılamayan...
GEREDE BAĞLANTI YOLLARI BEYAZA BÜRÜNDÜ
Gerede-Karabük Karadeniz bağlantı yolunda ve Gerede-Ankara otobanı Cankurtaran mevkisinde yoğun kar yağışı sürüyor. Yolda yağıştan dolayı maddi hasarlı trafik kazaları...
BELEDİYE VE İLÇE SAĞLIK UYARDI
Gerede Belediye Başkanlığı ve Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü ortak açıklama yaparak lodostan kaynaklanabilecek soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Gerede...
PROF. DR. SOBACI: BASIN AHLAK ESASLARI’NIN İHLALİNE İZİN VERMEYİZ
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sobacı, gazetelere yönelik şikayetlerde bütün kesimlerin mutabık kaldığı Basın Ahlak Esasları’na uygun...
KAR, KENDİNİ GÖSTERDİ
Gerede ilçemiz etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Hava sıcaklığının bir anda azaldığı Gerede’de kar yere düştü. Geçen yıl...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.